20.04.93  Flora e fauna
824  Ophirys apifera 825  Dsctylorhiza fuchsii
826  Epipactis atrorubens 827  Spiranthes romanzoff

 

BF10